• Roedi Irawan,dr,MKes,SpA(K)
  Anak
  14:00 - 16:00
  IGB. Adria Hariastawa,dr,SpBA
  Bedah Anak
  08:00 - 15:00
  Tommy Lesmana,dr,SpB-KBD
  Bedah Digestiv
  08:00 - 10:00
  Agus Santoso Budi, dr. SpBP
  Bedah Plastik
  10:00 - 13:00
  M. Arifin P,Dr,dr,SpBS
  Bedah Saraf
  07:30 - 08:30
  Arief Rakhman Hakim, SpBTKV
  Bedah Vaskuler
  09:00 - 10:00
  Febrina,drg,Sp.KG
  Gigi
  13:00 - 21:00
  Bambang Herwanto, dr, SpJP
  Jantung
  10:00 - 12:00
  M. Yuliato Listiawan, dr, SpKK
  Kulit dan Kelamin
  09:00 - 12:00
  Luki Indriaswati,dr,SpM(K)
  Mata
  09:00 - 11:00
  Daniel Maranatha,dr,SpP (K)
  Paru
  09:00 - 12:00
  Lita Diah R,dr,SpPD
  Penyakit Dalam
  13:30 - 16:00
  Yudha Haryono,dr.,Sp.S
  Saraf
  15:00 - 16:00
  Bakti Surarso,dr,SpTHT-KL(K)
  THT
  11:00 - 12:00
 • IGB. Adria Hariastawa,dr,SpBA
  Bedah Anak
  08:00 - 15:00
  Tommy Lesmana,dr,SpB-KBD
  Bedah Digestiv
  08:00 - 10:00
  Agus Santoso Budi, dr. SpBP
  Bedah Plastik
  10:00 - 13:00
  M. Arifin P,Dr,dr,SpBS
  Bedah Saraf
  07:30 - 08:30
  Arief Rakhman Hakim, SpBTKV
  Bedah Vaskuler
  09:00 - 10:00
  Nuke Suprijani, drg.
  Gigi
  16:00 - 23:59
  Bambang Herwanto, dr, SpJP
  Jantung
  10:00 - 12:00
  M. Yuliato Listiawan, dr, SpKK
  Kulit dan Kelamin
  09:00 - 12:00
  Luki Indriaswati,dr,SpM(K)
  Mata
  09:00 - 11:00
  Andre Triadi Desnantyo,dr.SpOT
  Orthopedi & Traumatologi
  16:00 - 21:00
  Daniel Maranatha,dr,SpP (K)
  Paru
  09:00 - 12:00
  Lita Diah R,dr,SpPD
  Penyakit Dalam
  13:30 - 16:00
  Yudha Haryono,dr.,Sp.S
  Saraf
  15:00 - 16:00
  Bakti Surarso,dr,SpTHT-KL(K)
  THT
  11:00 - 12:00
 • Dina Angelika, dr, SpA
  Anak
  06:30 - 23:59
  Roedi Irawan,dr,MKes,SpA(K)
  Anak
  14:00 - 16:00
  IGB. Adria Hariastawa,dr,SpBA
  Bedah Anak
  08:00 - 15:00
  Agus Santoso Budi, dr. SpBP
  Bedah Plastik
  10:00 - 13:00
  M. Arifin P,Dr,dr,SpBS
  Bedah Saraf
  07:30 - 08:30
  Arief Rakhman Hakim, SpBTKV
  Bedah Vaskuler
  09:00 - 10:00
  Nuke Suprijani, drg.
  Gigi
  06:30 - 15:00
  Bambang Herwanto, dr, SpJP
  Jantung
  10:00 - 12:00
  Sasanti Yuniar, dr, SpKJ (K)
  Kedokteran Jiwa
  16:00 - 18:00
  M. Yuliato Listiawan, dr, SpKK
  Kulit dan Kelamin
  09:00 - 12:00
  Luki Indriaswati,dr,SpM(K)
  Mata
  09:00 - 11:00
  Andre Triadi Desnantyo,dr.SpOT
  Orthopedi & Traumatologi
  16:00 - 21:00
  Daniel Maranatha,dr,SpP (K)
  Paru
  09:00 - 12:00
  Lita Diah R,dr,SpPD
  Penyakit Dalam
  13:30 - 16:00
  Yudha Haryono,dr.,Sp.S
  Saraf
  15:00 - 16:00
  Bakti Surarso,dr,SpTHT-KL(K)
  THT
  11:00 - 12:00
 • IGB. Adria Hariastawa,dr,SpBA
  Bedah Anak
  08:00 - 15:00
  Tommy Lesmana,dr,SpB-KBD
  Bedah Digestiv
  08:00 - 10:00
  Agus Santoso Budi, dr. SpBP
  Bedah Plastik
  10:00 - 13:00
  M. Arifin P,Dr,dr,SpBS
  Bedah Saraf
  07:30 - 08:30
  Arief Rakhman Hakim, SpBTKV
  Bedah Vaskuler
  09:00 - 10:00
  Febrina,drg,Sp.KG
  Gigi
  13:00 - 21:00
  Bambang Herwanto, dr, SpJP
  Jantung
  10:00 - 12:00
  Ahmad Amin Mahmudin, dr
  KMD (Klinik Medik Dasar)
  07:00 - 15:30
  M. Yuliato Listiawan, dr, SpKK
  Kulit dan Kelamin
  09:00 - 12:00
  Luki Indriaswati,dr,SpM(K)
  Mata
  09:00 - 11:00
  Daniel Maranatha,dr,SpP (K)
  Paru
  09:00 - 12:00
  Lita Diah R,dr,SpPD
  Penyakit Dalam
  13:30 - 16:00
  Yudha Haryono,dr.,Sp.S
  Saraf
  15:00 - 16:00
  Bakti Surarso,dr,SpTHT-KL(K)
  THT
  11:00 - 12:00
 • Roedi Irawan,dr,MKes,SpA(K)
  Anak
  14:00 - 16:00
  IGB. Adria Hariastawa,dr,SpBA
  Bedah Anak
  08:00 - 15:00
  M. Arifin P,Dr,dr,SpBS
  Bedah Saraf
  07:30 - 08:30
  Arief Rakhman Hakim, SpBTKV
  Bedah Vaskuler
  09:00 - 10:00
  M. Yuliato Listiawan, dr, SpKK
  Kulit dan Kelamin
  09:00 - 12:00
  Luki Indriaswati,dr,SpM(K)
  Mata
  09:00 - 11:00
  Daniel Maranatha,dr,SpP (K)
  Paru
  09:00 - 12:00
  Yudha Haryono,dr.,Sp.S
  Saraf
  15:00 - 16:00
  Bakti Surarso,dr,SpTHT-KL(K)
  THT
  11:00 - 12:00
 • Ariandi Setiawan, dr.SpB
  Bedah Anak
  08:00 - 11:00
  Barmadi Satrio,dr,SpB
  Bedah Anak
  08:00 - 11:00