No. Pelayanan Nama Dokter No. Telp. Hari Jam
1. Poli Saraf Umum
  • Isti Suharyanti, dr, SpS
  • Herainy Hartono, dr, SpS(K)
  • Abdullah Makin, dr, SpS
  • Mudjiani Basuki, dr, SpS
  • Yosef Ekowahono, dr, M.Kes, SpS
  • Asriningrum, dr, SpS
(031)5501460 Senin – Jumat 07.00 – 13.00 WIB
2. Poli Neuro Behavior Selasa, Kamis
3. Poli Chepalgi Kamis
4. Poli Saraf Anak Selasa, Kamis
5. Poli Epilepsi Senin, Rabu
6. Poli Vertigo Senin, Rabu
7. Poli Stroke/CVA Selasa, Kamis