No. Nama Dokter
1. Dr. MUHAMMAD HAMDAN, dr., Sp.N (K).
2. Dr. PAULUS SUGIANTO, dr., Sp.N (K).
3. ISTI SUHARJANTI, dr., Sp.N (K).
4. YUDHA HARYONO, dr., Sp.N(K).
5. Dr. ABDULLOH MACHIN, dr., Sp.N(K).
6. ACHMAD FIRDAUS SANI, dr., Sp.N(K)., FINS.
7. DJOHAN ARDIANSYAH, dr., Sp.N(K).
8. WARDAH RAHMATUL ISLAMIYAH, dr., Sp.N(K).
9. Dr. HANIK BADRIYAH HIDAYATI, dr., Sp.N(K).
10. MOHAMMAD SAIFUL ARDHI, dr., Sp.N(K).
11. FIDIANA, dr., Sp.S(K).
12. DEVI ARIANI SUDIBYO.,dr.SpS(K).
13. FADIL.,dr.SpN(K).
14. MUDJIANI BASUKI, dr., Sp.N(K).
15. PRIYA NUGRAHA, dr., Sp.N(K).
16. DEBY WAHYUNING HADI, dr., Sp.N(K).
17. dr. SITA SETYOWATIE, Sp.N.
18. MOHAMMAD SAIFUL ISLAM, dr., Sp.N (K).
19. dr. RATNA ANGGRAENI, Sp.N(K).
20. dr. ERSIFA FATIMAH, Sp.N.
21. DEDY KURNIAWAN, dr., Sp.N.
22. J. EKOWAHONO RAHARDJO, dr., Sp.N., M.Kes.